Chơi Hòa Bình

Tác giả:

Vì ai cho tớ phải lênh đênh, 
Nặng lắm ai ơi, một gánh tình! 
Non Tượng trời cho bao tuổi lẻ, 
Sông Đà ai vặn một dòng quanh? 
Lơ thơ hàng phố mươi nhà đỏ 
Phấp phới cô nàng chiếc váy xanh. 
Mỗi tháng chợ đêm ba buổi họp 
Ngọn đèn nha phiến đốt linh tinh.

Thảo luận cho bài: "Chơi Hòa Bình"