Chơi Ná

Tác giả:


 

Ơ kia trò chơi ná,
… ha ha ha!
… ha ha ha! ha ha ha!
Bắn chim đâu chẳng thấy,
Bắn qua vào người.
Ê ê ê ê ê ê!
A a a a a a!
Chơi ná ích chi hại người,
… hại ta.

 

Thảo luận cho bài: "Chơi Ná"