Chơi Núi Non Nước

Tác giả:

Chom chỏm trên sông đá một hòn

Nước trôi sóng vỗ biết bao mòn ?
Phơ đầu đã tự đời Bàn Cổ
Bia miệng còn đeo tiếng trẻ con
Rừng cúc tiền triều trơ mốc thếch
Hòn câu Thái phó tảng rêu tròn
trải bao trăng gió xuân già giặn
Trời dẫu già nhưng núi vẫn non

Thảo luận cho bài: "Chơi Núi Non Nước"