Chơi Tây Hồ

Tác giả:

Kim cổ dĩ như thử,
Giang sơn diệc thức phu.
Thành trì không lịch lịch,
Thiên thuỷ tự du du.
Chung thanh tỉnh phù thế,
Thụ sắc minh tàn thu.
Thả tận kim triêu hứng,
Đồng quân đãng bách ưu.

Dịch nghĩa

Cổ kim đã biến đổi như thế!
Non sông có biết không?
Những thành trì luống còn đó rành rành,
Trời, nước vẫn tự lững lờ.
Tiếng chuông gọi tỉnh mộng phù thế,
Màu cây thấy rõ cảnh thu tàn.
Hãy chơi cho hết cái hứng thú buổi sớm mai,
Cùng bạn gột rửa trăm điều lo lắng.

Thảo luận cho bài: "Chơi Tây Hồ"