Chơi Vơi

Tác giả:

Đêm nay hồn bổng chơi vơi

Thoát khỏi dương gian đến cảnh trời
Qua giải ngân hà nghìn sao lạ
Chợt như trong gió tấu khúc ca.

Ta như chết lịm vào cơn mê
Hồn ta đau , ta chẳng muốn về
Mong tan biến vaò trong miên viển
Để không còn ai tiển hồn ta.

Thảo luận cho bài: "Chơi Vơi"