Chồi xanh

Tác giả:

Hồ liễu mới nắng mời chim hót gọi
Tình héo rồi xuân dối nói chồi xanh.

Thảo luận cho bài: "Chồi xanh"