Chốn Cũ

Tác giả:

Theo lạch nước chim về lối cũ
Bờ kinh dài ngát mấy bông hoa
Đất đai đã có gì thay đổi
Mà gió chiều nổi trận phong ba

Thảo luận cho bài: "Chốn Cũ"