Chót

Tác giả:

Chữ ai xui vườn đào em tìm ngải
Tóc bụi trần tình chưa chót dại xuân.

Thảo luận cho bài: "Chót"