Chợt Hỏi

Tác giả:

Tuổi trẻ, vung tay áo Mạnh Thường
Già, cơm phiếu mẫu chợ Hoài Âm
Ta nào há phải phường cơm áo
Sao vẫn nao lòng chuyện áo cơm?

Thảo luận cho bài: "Chợt Hỏi"