Chú Ấy

Tác giả:

Tặng các O Huế
Chú “ấy”

Nè! chú “ấy” nói năng chi lạ rứa
Chú với tui có quen biết khi mô
Răng nói chi nghe dị.. dị rứa tề!
Ba mạ tui có dạy cách xưng hô
Thưa chú, bác khi gặp người xa lạ
Anh anh, em em, nghe dị chết mồ
Chú đã già, tuổi đã đáng bác, cha
Răng mà chú chẳng lấy làm “ốt dột”…:-))
……..

Miên-Du
8 Dec 2001

Thảo luận cho bài: "Chú Ấy"