Chú bé chăn bọ ngựa

Tác giả:

Đồng tử mục đường lang,
Hệ chi dĩ tố ty.
Tố ty phục triền miên,
Tất mệnh khô thụ chi.
Đồng tử khởi bất trí,
Sở thất phi nhĩ tri.
Ô hô! ngã hữu dân,
Thận tai tại sát mi!

Dịch nghĩa

Chú bé chăn con bọ ngựa
Buộc nó bằng sợi tơ trắng
Bị tơ trắng chằng chịt vào mình
Bọ ngựa chết ở trên cành cây khô
Chú bé không phải là không khôn
Nhưng hỏng ở chỗ nào, chú không biết tới
Than ôi! Những người có trách nhiệm chăn dân của chúng ta!
Phải cẩn thận, xét đến vẻ lông mày của mọi người
Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập – tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

Thảo luận cho bài: "Chú bé chăn bọ ngựa"