Chữ khuya (I)

Tác giả:

Tình đã hạ huyền tâm chưa tắt
Mắt còn cài đặt chữ long lanh

Thảo luận cho bài: "Chữ khuya (I)"