Chữ khuya (II)

Tác giả:

Trăng Liêu Trai hoa cửa trang không ngủ
Tự vị ma về chữ dụ mộng du.

Thảo luận cho bài: "Chữ khuya (II)"