Chữ ký thẳng hàng

Tác giả:

“Hậu phương mãy hãy đợi xem thư”.
Anh dặn tôi trong buổi tạ từ.
Đâu biết tin anh về quá sớm;
Đen ngòm nhật báo góc trang tư.”
(10/8/1969)

Thảo luận cho bài: "Chữ ký thẳng hàng"