Chữ Nho

Tác giả:

Nào có ra gì cái chữ nho !
Ông nghè, ông Cống cũng nằm co.
Chi bằng đi học làm ông Phán
Tối rượu sâm banh, sáng sữa bò !

Thảo luận cho bài: "Chữ Nho"