Chừa…

Tác giả:

Một trà một rượu một đàn bà,
Ba cái lăng nhăng nó quấy ta.
Chừa được cái gì hay cái đấy,
Có chăng chừa rượu với chừa trà!

Nguồn: Tú Xương toàn tập, NXB Văn học, 2010

Thảo luận cho bài: "Chừa…"