Chùa thiêng

Tác giả:

Chùa thiêng tên em
riêng tình bem biết
Tu từ duyên gien ngữ ghép căn thương
Hương khói lửa thiền trăng vãng cảnh
Âm mộc hoa thầm
chuông sáng suông.

Thảo luận cho bài: "Chùa thiêng"