Chúc báo Sống

Tác giả:

Được nghe tin Sống mới ra đời
Nam Bắc xa xôi gửi mấy lời
Lục Tỉnh ước sao co đất lại
Ba Vì chung để đội giời chơi
Ngàn năm hoa thảo mầu xuân mới
Nửa bức sơn hà nét mực tươi
Sống ở trên đời cho đáng sống
Xin đừng gượng gạo sống như ai
(Sống 1935)

Báo Sống xuất bản ở Sài Gòn từ 1935, nhà thơ Đông Hồ là chủ bút, có mời Tản Đà cộng tác.

Nguồn: Tản Đà toàn tập – Tập I, Nxb Văn học, 2002

Thảo luận cho bài: "Chúc báo Sống"