Chửi cậu ấm

Tác giả:

Ấm Kỉ này đây, tớ bảo này:
Cha con mày phải cái này cay!
Thôi đừng điếu tráp nghênh ngang nữa,
Thằng tiểu Phù Long nó chửi mày.

Thảo luận cho bài: "Chửi cậu ấm"