Chung một bóng đèn

Tác giả:

Rồi anh cách xa em như hai thiên hà thiên thể cách trùng
Đo từ anh đến em dễ triệu năm ánh sáng
Tìm hương em phải qua vạn khoảng trời vô hạn
Đâu như một thuở một bóng đèn chung, một bóng hoa chung
Viết khoảng 1975-1985

Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập, Nxb Văn học, 2002 (Vũ Thị Thường sưu tầm, biên soạn)

Thảo luận cho bài: "Chung một bóng đèn"