Chung tình

Tác giả:

Lời lỡ nuốt thề mà mai buột nở
Xuân đa mang hoa khốn khổ chung tình.

Thảo luận cho bài: "Chung tình"