Chuốc Rượu

Tác giả:

Chuốc Rượu

Rượu này anh uống cùng tôi
Uống trôi thế sự, trôi đời binh đao
Rượu này mày uống với tao
Cáu bẩn lẫn vào, ta vẫn cứ say

Rượu này ta hãy uống chung
Chung tình, chung nợ, chung thân lưu đầy
Ngày mai lưu lạc bắc nam
Rượu còn, bạn hết uống làm sao đây ?

Thảo luận cho bài: "Chuốc Rượu"