Chương B – Đoạn B1

Tác giả:

Lương nhân nhị thập Ngô Môn hào *
Đầu bút nghiễn hề sự cung đao
20. Trực (Dục) bả liên thành hiến minh thánh
Nguyện tương xích kiếm trảm thiên kiêu
Trượng phu thiên lý chí mã cách
Thái Sơn nhất trịch khinh hồng mao *
Tiện từ khuê khổn tòng chinh chiến
25. Tây phong minh tiên xuất Vị Kiều
(Đặng trần Côn)

———-

Chàng Ngô hào kiệt tuổi hai mươi *
Giáo mác thư sinh đã đổi đời
20. Mong đem thành địch dâng Vua thánh
Nguyện tuốt kiếm thần diệt giặc trời
Da ngựa, người hùng chí quyết tử
Lông hồng, núi Thái khinh gieo chơi *
Khuê phòng từ biệt theo chinh chiến
25. Gió hú, Vị Kiều vượt thét roi
(Nguyễn huy Hùng)

* Trong câu 18 và 23, ĐTC đã mượn chữ
và ý của Lý Bạch trong bài thơ dưới đây:

Kiết miệt Tử
Yên Nam tráng sĩ, Ngô Môn hào
Trúc trung chí diên, ngư ẩn đao
Cảm quân ân trọng hứa quân mệnh
Thái Sơn nhất trịch khinh hồng mao
—————————– Lý Bạch

Chuyên Chư người nước Ngô, Yên Nam là
quê của Cao Tiệm Ly .
(chú thích của bs NHH)

Thảo luận cho bài: "Chương B – Đoạn B1"