Chương C – Đoạn C4 – Khổ C4/1

Tác giả:

Ức tích (Tích ức) dữ quân tương biệt thì

Liễu điều do vị chuyển hoàng ly
Vấn quân hà nhật quy
Quân ước đỗ quyên đề
Đỗ quyên dĩ trục hoàng ly lão
Thanh liễu lâu tiền ngữ ý nhi
(Đặng trần Côn)

———-

Chia cách nhớ vừa mới bữa tê
Oanh vàng chưa hót, liễu lê thê
Hỏi chàng: bữa mô về
Chàng hẹn: cuốc kêu hè
Cuốc đuổi oanh già đi mất hút
Nhánh liễu líu lo yến đã nghe
(Nguyễn huy Hùng)

Thảo luận cho bài: "Chương C – Đoạn C4 – Khổ C4/1"