Chương C – Đoạn C4 – Khổ C4/3

Tác giả:

Dữ ngã ước hà sở

Nãi ước Lũng Tây sầm
Nhật trung hề, bất lai
Trụy diệp đâu ngã trâm
Trữ lập không thế khấp
151. Hoang thôn huyên ngọ cầm
(Đặng trần Côn)

———-

Hẹn thiếp nơi mô đến
Bèn hẹn núi Lũng Tây
Nửa ngày hề, không lại
Lá rụng phớt trâm ai
Khóc suông chờ đứng sững
151. Thôn vắng gáy gà ngày
(Nguyễn huy Hùng)

Thảo luận cho bài: "Chương C – Đoạn C4 – Khổ C4/3"