Chương C – Đoạn C4 – Khổ C4/4

Tác giả:

Dữ ngã (quân) ước hà sở
Nãi ước Hán Dương kiều
Nhật vãn hề, bất lai
Cốc phong xuy ngã bào
Trữ lập không thế khấp
Hàn giang khởi mộ triều
(Đặng trần Côn)

———-

Hẹn thiếp nơi mô đến ?
Bèn hẹn cầu Hán Dương
Xế chiều hề, không lại
Tà áo gió thổi tung
Khóc suông chờ đứng sững
Sông lạnh triều đêm dâng
(Nguyễn huy Hùng)

Thảo luận cho bài: "Chương C – Đoạn C4 – Khổ C4/4"