Chương C – Đoạn C4 – Khổ C4/6

Tác giả:

Tích niên hồi (ký) thư đính thiếp kỳ
Kim niên hồi thư đính thiếp quy
Thư quy nhân vị quy
Sa song tịch mịch chuyển tà huy
Tà huy, tà huy, hựu tà huy
Thập ước giai kỳ cửu độ vi
(Đặng trần Côn)


———-

Năm trước thơ hồi hò hẹn nơi
Năm ni thơ đến báo về chơi
Thư tới người chưa tới
Song the tịch mịch ánh chiều rơi
Chiều rơi, chiều rơi lại chiều rơi
Ước hẹn mười phen chín bận dời
(Nguyễn huy Hùng)

Thảo luận cho bài: "Chương C – Đoạn C4 – Khổ C4/6"