Chương C – Đoạn C6 – Khổ C6/2

Tác giả:

Thiếp hữu Tần lâu kính
Tằng dữ lang sơ tương đối ảnh
Bằng thùy ký quân tử
Chiếu thiếp kim cô lánh
(Đặng Trần Côn)

———-

Thiếp có Tần lâu kính
Xưa vẫn cùng chàng soi hình ảnh
Nhờ ai gửi trượng phu
Thấy thiếp lòng đoan chính
(Nguyễn Huy Hùng)

Thảo luận cho bài: "Chương C – Đoạn C6 – Khổ C6/2"