Chương C – Đoạn C6 – Khổ C6/4

Tác giả:

Thiếp hữu tao đầu ngọc
Anh nhi niên sở lộng
Bằng thùy ký quân tử
Tha hương hạnh trân trọng
(Đặng Trần Côn)

———-

Thiếp có chiếc trâm ngọc
Con thường dấu trêu chọc
Nhờ ai gởi trượng phu
Quê người giữ trước ngực

nếu hiểu “anh nhi niên” là thuở còn thơ ấu thì khổ C6/4
dịch lại là

Thiếp có chiếc trâm bích
Thuở nhỏ vẫn thường thích
Nhờ ai gởi trượng phu
Nâng niu nơi đất khách
(NguyễnHuy Hùng)

Thảo luận cho bài: "Chương C – Đoạn C6 – Khổ C6/4"