Chương C – Đoạn C7 – Khổ C7/4

Tác giả:

Thuỳ vị dung hề không (tâm) bàn hoàn
Lang quân khứ hề cách trùng quan
Hà sí Thiên Đế tôn lãnh lạc khấp (lập) Ngân Chử
Hà sí Hằng Nga phụ thê lãnh toạ Quảng Hàn
Tạ sầu hề vi chẩm
Chử muộn hề vi xan
Dục tương tửu chế sầu sầu trọng tửu vô lực
Dục tương hoa giải muộn muộn áp hoa vô nhan
Sầu muộn tổng vi sầu muộn ngộ
281. Muộn sầu hoá tác cửu tuyền than
Thí quỳnh sinh hề bất thành hưởng
Bão ngân tranh hề bất nhẫn đàn
Tư viễn tái hề hành lộ nan
Niệm chinh phu hề nang thác đan
Quyên thanh đề lạc quan tình lệ
Tiều cổ xao tàn đái bị (muộn) can
Bất thăng tiều tụy hình hài nhuyễn
Thỷ giác khuê ly tư vị toan
(Đặng Trần Côn)

———-

Để ai trông hề tim bàn hoàn
Chàng đi xa hề cách quan san
Sao cũng kiếp thê lương Chức Nữ sông Tiêu Hán
Khác chi đời tịch mịch Hằng Nga điện Quảng Hàn
Sầu chất hề gối lót
Muộn đun hề canh chan
Muốn lấy rượu tiêu sầu sầu đậm làm rượu nhạt
Muốn đem hoa giải muộn muộn nung khiến hoa tàn
sầu muộn chỉ khơi sầu muộn thức
281. Thử sáo quỳnh hề chẳng ra tiếng
Ôm tranh bạc hề không nỡ đàn
Ải quan xa hề đường gian khổ
Ruột tượng nặng hề gạo sạch trơn
Tiếng cuốc khối tình tuôn suối lệ
Trống canh chuỗi muộn nát buồng gan
Tránh sao tiều tụy hình hài nhũn
Ly biệt vị chua nhất thế gian
(Nguyễn huy Hùng)

Thảo luận cho bài: "Chương C – Đoạn C7 – Khổ C7/4"