Chương Đài

Tác giả:

…hỏi liễu Chương Đài
Đường thi

Lời thề xưa liễu thầm ghi âm lá
Chương Đài trăng làm chứng giả cho ai.

Thảo luận cho bài: "Chương Đài"