Chuyện Như Chơi

Tác giả:

Thấy các truyện khác có ghi:

"Xoá theo yêu cầu của tác giả"

nên editor vội vàng xoá truyện này trước khi tác giả yêu cầu.


Thảo luận cho bài: "Chuyện Như Chơi"