Chuyện thơ

Tác giả:

Làm bí thư hoài cô bí… thơ ?
Rằng: Thơ với Đảng nặng duyên tơ
Thuyền bơi có lái, qua mưa gió
Không lái thuyền trôi, lạc bến bờ…

“Nghề” bí thư, đâu chuyện giấy tờ!
Lắng nghe cuộc sống gọi từng giờ
Phải đâu tim cũng thành khuôn dấu ?
Càng thấu nhân tình nên vần thơ!
(1-1967)

Thảo luận cho bài: "Chuyện thơ"