Chuyện trò đêm viết đưa Phan Hành Phủ

Tác giả:

Thích xúc ngâm thành đãn tự bi,
Thôi tễ khởi liệu thập niên kỳ.
Bất kham trọng vọng kinh thương đạo,
Ký đắc tương tòng trấn phủ ty.
Đàn chỉ khứ lai câu định mệnh,
Đáo đầu ưu thích hữu tân tri.
Đăng tiền lãn ngữ quân ưng tích,
Kháp thị Sâm hoành Đẩu lạc thìn.
Phan Hành Phủ tức Phan Nhạ, người làng Minh Quả, huyện Thanh Chương, Nghệ An, đỗ cử nhân khoa Tân Mão năm Minh Mệnh thứ 12 (1831, đồng khoa với Cao Bá Quát). Khoa Tân Sửu năm Thiệu Trị thứ nhất (1841) cùng với Cao Bá Quát được cử làm sơ khảo Thừa Thiên, đã chữa văn cho sĩ tử và cùng bị hạ ngục.

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập – tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

Thảo luận cho bài: "Chuyện trò đêm viết đưa Phan Hành Phủ"