Cô Bích Ngọc trả lời

Tác giả:

Tuổi trẻ nào e nỗi ế chồng
Dèm pha mặc kệ ngó như không
Sen phơi nắng hạ hương càng thắm
Bùn lóng hồ thu nước vẫn trong
Dòng Ngư gieo thơ chưa gặp khách
Cầu Lam đợi ngọc quản chi công
Miệng lằn lưới mối đừng khua nữa
Ta há như ai vững tợ đồng!
Lệ Thanh

Nguồn: Báo Sài Gòn, số 18-11-1935

Thảo luận cho bài: "Cô Bích Ngọc trả lời"