Cờ đỏ mọc trên quê mẹ

Tác giả:

Cờ đỏ về đây… địch khiếp hồn
Mắt già riêng mẹ chói màu son
Tưởng trong giây phút liền Nam Bắc
Trong ánh sao vàng mẹ gặp con
Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập, Nxb Văn học, 2002 (do Vũ Thị Thường sưu tập và biên soạn)

Thảo luận cho bài: "Cờ đỏ mọc trên quê mẹ"