Cô gái qua sông chiều

Tác giả:

Tư lường hàn khổ vị đương ky (cơ),
Khang ngột như châu khước điển y.
Phong lộ quá kiều hồn bất ác,
Ỷ môn ưng hữu vọng nùng quy.

Dịch nghĩa

Lo lắng rét khổ chưa bằng đói,
Tấm cám (đắt) như châu ngọc, lại phải cầm áo.
Gió sương (thổi và rơi lúc) qua cầu (nhưng) hồn nhiên không ghét,
(Vì) đang có kẻ tựa cửa trông nàng về.

Thảo luận cho bài: "Cô gái qua sông chiều"