Cò Lả

Tác giả:


Con cò cò bay lả lả bay la
Bay ra ra cửa phủ bay vào vào Đồng Đăng
Tình tính tang, tang tính tình
Dân làng rằng, dân làng ơi
Rằng có biết, biết hay chăng (2 lần)

Đồng Đăng đăng có phố phố Kỳ Lừa
Có nàng nàng Tô Thị, có chùa chùa Tam Thanh
Tình tính tang, tang tính tình
Dân làng rằng, dân làng ơi
Rằng có biết, biết hay chăng (2 lần)

Ai lên lên xứ Lạng, Lạng cùng anh
Tiếc công, công bác mẹ, sanh thành thành ra em
Tình tính tang, tang tính tình
Dân làng rằng, dân làng ơi
Rằng có biết, biết hay chăng (2 lần)

Tay cầm cầm bầu rượu rượu nắm nem
Mãng vui vui quên hết, lời em em dặn dò
Tình tính tang, tang tính tình
Dân làng rằng, dân làng ơi
Rằng có biết, biết hay chăng (2 lần)

Gánh vàng vàng đi đổ đổ sông Ngô
Đêm nằm nằm tơ tưởng đi mò mò sông Thương
Tình tính tang, tang tính tình
Dân làng rằng, dân làng ơi
Rằng có biết, biết cho chăng (2 lần)

———————————————–
Soaring Egrets
Northern folk song

1. That lovely playful egrets just flew away
They were leaving the ivory tower for the rice fields
Don’t you know, my fellow countrymen?
2. Ky Lua Town is in Dong Dang District the place whe-re the legendary Lady of the To lived before and whe-re the Tam Thanh Temple is located
Don’t you know, my fellow countrymen?
3. That was the Lang Region whe-re a new bride was going to with her man
How sorry she was for her parents after all these years having taken care of her
Don’t you know, my fellow countrymen?
4. But whenever her man had a bottle of wine in his hands, he would forget everything that she had told him
Don’t you know, my fellow countrymen?
5. That was it! She realized that all her precious gold dowry had been lost in the Ngo River
Yet, at night in her dream she would wander about the Thuong River to look for it
Don’t you know, my fellow countrymen?

 

Thảo luận cho bài: "Cò Lả"