Cô Lái Thuyền (*)

Tác giả:

Dừng chèo lại đây cô lái thuyền ơi
Dừng chèo lại đây dây phút ngừng trôi
Cho tôi sang đến bến sông xa vắng
Bờ sông xa vắng khách riêng mình tôi…

Thảo luận cho bài: "Cô Lái Thuyền (*)"