Cỏ lú

Tác giả:

Rừng buồn bứt lá chim chim
Hỏi sim sim tím
hỏi bìm bìm leo
Chiều gió cả
tiếng ngàn xưa khản lá
Thảm vàng khô
ai hóa những thư già
Ước lòng chữ trắng
nhẹ tênh cỏ lú
Chín kiếp truyện đời
ú ớ
một tên em
Nguồn: Lê Đạt, Bóng chữ, NXB Hội nhà văn, 1994

Thảo luận cho bài: "Cỏ lú"