Cô ngư 沽魚 • Mua cá

Tác giả:

Môn ngoại phương đường nhất mẫu dư,

Niên niên bất súc tự đa ngư.
Phú nhân chủ chi thập thiên lợi,
Bần nhân cô chi vô nhất như.
Mễ quý dĩ nan phu khẩu thực,
Ba thâm hựu trị tác lâm sơ.
An tri bần phú phi do mệnh,
Kiệt lực đương vi mạc hận cừ.

Bản dịch của Đỗ Ngọc Toại

Ngoài cửa chừng hơn một mẫu ao,
Cá không phải thả vẫn dồi dào,
Người giàu làm chủ lời hàng vạn,
Nhà khó mua về kiếm được bao?
Gạo đắt đã khôn xoay đủ bữa,
Nước sâu thêm lại gặp mưa rào.
Giàu nghèo ai biết không do số,
Đừng oán hờn chi, gắng sức vào.

Thảo luận cho bài: "Cô ngư 沽魚 • Mua cá"