Cỏ nhắc

Tác giả:

Bia bụi lấp tuổi đã mòn chữ nhạt
Lỗi thầm ba thước nhắc cỏ thì xanh.

Thảo luận cho bài: "Cỏ nhắc"