Cô Tấm

Tác giả:

Không phải cô Tấm nào cũng có xương gà hóa thành hài hoa
Đánh rơi ngày hội
Không phải cô Tấm nào cũng ấn chân lọt khớp vào hài hoa
Và được vua yêu
Cô Tấm của anh có cuộc đời nhọc nhằn xoàng xĩnh
Trấu lộn cùng thóc
Mà chả chim trời nào đến nhặt
Tôi chôn hàng trăm hài hoa vào trang thơ
Bới lên chỉ nhặt được xương gà!
1988
Rút trong tập nháp Cầm tay tập 4

Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập, Nxb Văn học, 2002 (Vũ Thị Thường sưu tầm, biên soạn)

Thảo luận cho bài: "Cô Tấm"