Cô Tây Đen

Tác giả:

Ơ! Rừng mái rừng me 

Cô mặc áo thắm cô che dù hồng
Tập tầm vông
Tay xách ví đầm dắt chó bẹc-giê
Ơ! Rừng mái rừng me
Cùng ông săng- đá cô xe chỉ đào
Ô! Ðẹp làm sao
Cô đi lượn phố cô vào đăng-xinh
Mặt phấn mồm son
Ðầu tóc bùm xum
Ðẹp! Cô đẹp chín nghìn
Hàng mi cô cong
Tà áo cô bay, bay lượn như bướm xuân
Ơ! Rừng mái rừng me
Cô mặc áo thắm cô che dù hồng
Tình thấy hơi đồng
Cô lấy chồng Tây đen
Người ta lấy chồng cho bõ công má hồng
Cho bõ công tắm rửa bằng xà-phòng Ca-đum
Mà sao cô lại đem tấm thân ngọc
đứng bên ông tượng dồng 

Thảo luận cho bài: "Cô Tây Đen"