Cơ thử 饑鼠 • Chuột đói

Tác giả:

Nhĩ y ngã tường bích,
Hà lai nhất tịch tịch.
Ngẫu trị niên hung hoang,
Nhĩ tào hỗ bác kích.
Nhĩ tào phi bất nhân,
Ngô gia chân vô tích.
Hà độc nhĩ vi nhiên,
Thê tử diệc giao trích.
Hữu thực thuỳ bất liên,
Vô thực thuỳ bất trách.
Khứ nhật tây lân hoạch,
Nhĩ tào các tha thích.
Phủ dữu cập ngô gia,
Ngô bối thuỷ thiếp tịch.

Bản dịch của Dương Xuân Đàm

Bọn mi nương xó tường ta,
Bấy lâu êm ả trong nhà không sao.
Phải khi gạo kém thóc cao,
Bọn mi lục đục cắn nhau bao lần.
Bọn mi nào phải bất nhân,
Vì ta của để, của ăn không gì.
Phải đâu riêng một bọn mi,
Vợ con ta cũng nhiều khi eo xèo.
Có ăn kẻ mến người yêu,
Hết ăn tiếng ỷ tiếng eo rậm nhời
Xóm Tây qua đã gặt rồi,
Bọn mi sớm liệu mà rời sang ngay,
Để khi có chút nay mai,
May ra ta được đêm dài nằm yên.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.

Thảo luận cho bài: "Cơ thử 饑鼠 • Chuột đói"