Có trai tơ

Tác giả:

Em váy xòe xuân
Rắc hương đường tuổi trẻ
Ngọn cỏ cứa dài chân
Bước nõn bước ngây mơ
Em ngoái lại
chau mày
hỏi cỏ gì sắc thế?
Anh liền tra từ điển tình yêu
Thuở mê xưa
Và từ đấy…
Em nhớ hình nhớ sắc
Nhớ tên đời đời
Gọi nó:
cỏ trai tơ.

Thảo luận cho bài: "Có trai tơ"