Cò trắng

Tác giả:

Gương thề vỡ mảnh chìm tim nông nỗi
Chiêm ngập trắng bằng cò lặn lội trăng.

Thảo luận cho bài: "Cò trắng"