Cõi Buồn Trên Ta

Tác giả:

Ở đây lũng thấp đồi cao,

Ngỡ quê, hồn ngả nón chào quê-hương.
Thác reo nhạc đá lời chuông,
Quanh-co suốt mấy dặm sương mịt-mù.

Ở đây cõi nhớ chẳng cùng,
Cho than sự-nghiệp kiếm-cung mạt thời.
Máu theo giòng lệ chảy xuôi,
Tàn-binh, bại-tướng ngậm-ngùi như nhau.

Dốc lên hun-hút cơn đau, cơn đau.
Dốc về thăm-thẳm vực sâu tủi-hờn.
Núi cao, buồn lại cao hơn,
Ta trên đỉnh núi cõi buồn trên ta.

Thảo luận cho bài: "Cõi Buồn Trên Ta"