Còn biết làm sao

Tác giả:

Hàng cây xõa tóc chạy đâm nhào
Ngược với chiều xe chúi mũi lao…
Trước mặt có gì nguy? Hẳn thế!
Không dừng lại được, biết làm sao!

Thảo luận cho bài: "Còn biết làm sao"