Con chim non

Tác giả:

Con chim non
Bóng trưa tròn
Nguỵ trang sau tờ lá
Liếc trời xanh
Hót ran cành!
1967

Thảo luận cho bài: "Con chim non"